คอร์สเทคนิคการขายด้วย facebook live สด

แชร์ให้เพื่อน
1.0K
Views
เนื้อหา
คอร์สเทคนิคการขายด้วย facebook live สด 02:55:06
Hilight !! คอร์สเทคนิคการขายด้วย facebook live สด
00:04:23
ทดลองเรียน
เทคนิคการขายด้วย facebook live สด
02:50:43
คะแนนรีวิว

2,500 บาท

ค่าลงทะเบียน
เรียนได้ 2 ปี
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 2 คลิป รวม 2 ชั่วโมง 55 นาที 6 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา (อ. ต้นรัก)
อาจารย์ประจำหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพด้านดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน
ประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กูรูที่ปรึกษาด้านดิจิทัล SCB Business Center ธนาคารไทยพาณิชย์
วิทยากรด้านการตลาดดิจิทัล

การศึกษา

กำลังศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
– สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ประกาศนียบัตรเรียนดี)
– สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี/ใบรับรองการบินระหว่างประเทศ การบินบัณฑิต จากสถาบันการบินพลเรือน 
– สาขาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการบินบัณฑิต สถาบันการบินพลเรือน  

ประสบการณ์การสอนและวิทยากรพิเศษ

ผู้เชี่ยวชาญคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
วิทยากรเกี่ยวกับธุรกิจ E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคงอีสานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
วิทยากรอบรมด้านสื่อดิจิทัล สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิทยาการอบรมด้านการตลาดดิจิทัล Digital Marketing สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ISMED
วิทยากรพิเศษอบรมสื่อดิจิทัลเพื่อเยาวชน กระทรวงวัฒนธรรม
วิทยาอบรบโครงการพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom Google Meet สำนักพัฒนาสมรรณะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
วิทยากรด้านดิจิทัลดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง SME Thailand
วิทยากรด้านดิจิทัลดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ออมสินสูงวัย ธนาคารออมสิน
วิทยากรการทำสื่อออนไลน์ อบรมภูมิภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยากรอาจารย์พิเศษ “เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต”  บริษัทจ๊อปไทยดอทคอม
วิทยากรอบรมการสื่อสารการตลาดออนไลน์ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
วิทยากรอบรมการตลาดผ่าน Facebook 360องศา ชมรมรถสวย ศรีนครินทร์
วิทยากร SMART ASEAN Educations HUB ภูมิภาคอาเซียน เครื่องข่ายอาจารย์อาเซียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
วิทยากรหลักสูตร MAPS+ การบริการด้านสื่อและกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยูรกิจบัณฑิตย์
วิทยากรอาจารย์พิเศษ Google (Google Educations APP) บริษัท Google Thailand
วิทยากรอาจารย์พิเศษบรรยายด้านดิจิทัล “เปลือยดิจิทัล สู่อาเซียน”
วิทยากรอาจารย์พิเศษ เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัล ให้ผู้บริหารและอาจารย์
วิทยากรอาจารย์พิเศษให้กับกระทรวงไอซีที เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยไอที
วิทยากรพิเศษอบรมครูให้กับ Google Thailand เกี่ยวกับ Google Classroom
วิทยากรรับเชิญให้กับ Youtube , Facebook, Line การตลาดออนไลน์
วิทยากรบรรยาย “สาขาอาชีพแห่งอนาคต” โรงเรียนทั่วประเทศ
วิทยากรพิเศษอบรม “กาารตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook” ตัวแทนประกันทั่วประเทศ
อาจารย์สอนวิชาการวางแผนกลยุทธ์โฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์สอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์สอนการสื่อสารการตลาดดิจิทัล Facebook , Youtube , Google , Line คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประสบการณ์ทํางานและผลงาน

ประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กูรูดิจิทัลดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง SCB Business Center ธนาคารไทยพาณิชย์
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ISMED
ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ บริษัท วรรณกานต์ สตีล จำกัด
คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น บทความด้านดิจิทัลและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ด้านดิจิทัล
คอลัมนิสต์บทความออนไลน์ด้านดิจิทัล Aj.Tonrak
ผู้จัดการเว็บไซต์การศึกษาอันดับ 1 ของประเทศ www.eduzones.com
ผู้จัดการเว็บไซต์ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th
อดีตพนักงาน Operation สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
อดีตพนักงาน Booking Reservation คูเวตแอร์เวย์ 
ประกาศนียบัตรและใบรับรอง

ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจประเมิน สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
Certificate Google Educations Work shop by Google
Certificate Of Oral Presentation Faculty Of Communication Arts
Certificate 6th International Conference On Language , Education ,Humanities & Innovation
Certificate of Completion from Facebook blueprint-eLearning (Create Facebook Ads, Instagram for Business)